ΠΡΟΙΟΝΤΑ HACCP

Αρχές συστήματος H.A.C.C.P.

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP στηρίζεται σε επτά αρχές:

Αρχή 1η
Προσδιορισμός και ανάλυση των κινδύνων (Hazard Analysis) και καθορισμός των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο τους.
Το πρώτο βήμα κατά την ανάπτυξη ενός σχεδίου ΗΑCCΡ είναι ο προσδιορισμός και αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την παραγωγή των τροφίμων σε όλα τα στάδια που περιλαμβάνει την παραλαβή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία και τη διανομή των προϊόντων μέχρι την τελική κατανάλωσή τους. Περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης των κινδύνων και προσδιορισμό των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο αυτών.

Αρχή 2η
Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου (Critical Control Point).
Τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (C.C.P.) είναι τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί έλεγχος απαραίτητος για την πρόληψη ή εξάλειψη ή τη μείωση σε αποδεκτά επίπεδα ενός κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων. Ο προσδιορισμός ενός Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου απαιτεί μια λογική προσέγγιση.

Αρχή 3η
Καθιέρωση κρίσιμων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου.
Τα κρίσιμα όρια αναφέρονται σε καθοριζόμενα όρια μιας παρατήρησης, μέτρησης ή παραμέτρου και αποτελούν τα «απόλυτα όρια αποδοχής» για το κάθε κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο όριο είναι η τιμή / κριτήριο το οποίο διαχωρίζει το αποδεκτό από τη μη αποδεκτό.

Αρχή 4η
Σύστημα παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου.
Δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, στο οποίο καθορίζονται σαφώς οι απαιτήσεις εποπτείας, ελέγχου και καταγραφής για τη διατήρηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου εντός των Κρισίμων Ορίων.

Αρχή 5η
Καθιέρωση των διορθωτικών ενεργειών για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου.
Καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις και κατανέμονται οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή τους. Στις διορθωτικές ενέργειες περιέχονται τόσο όσες αφορούν στην επαναφορά της διεργασίας εντός των αποδεκτών ορίων, όσο και όσες αφορούν στη διαχείριση των παραχθέντων προϊόντων κατά το χρόνο στον οποίο η διαδικασία ήταν εκτός ελέγχου.

Αρχή 6η
Καθιέρωση διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του συστήματος ΗΑCCP.
Πρέπει να αναπτυχθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες επαλήθευσης για τη σωστή συντήρηση του συστήματος ΗΑCCΡ και τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής του λειτουργίας. 

Αρχή 7η
Καθιέρωση της τεκμηρίωσης της λειτουργίας του συστήματος ΗΑCCΡ.
Είναι επιβεβλημένο, να ενημερώνονται και να τηρούνται αρχεία μέσω των οποίων θα πιστοποιείται η σωστή εφαρμογή του συστήματος ΗΑCCΡ, θα ελέγχεται η εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών (στις περιπτώσεις απόκλισης) και κατά τον τρόπο αυτό θα αποδεικνύεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων στις ελεγκτικές αρχές.

Εμφάνιση 1 - 13 από 13 προϊόντα
Εμφάνιση 1 - 13 από 13 προϊόντα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ HACCP

Νέα προϊόντα

Προσφορές

Το κατάστημα μας