Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης LOCEX

Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με ιδιωτική ετικέτα LOCEX PNEUMATIC αναπτύχθηκε από την H.A.E.S το έτος 2005, ελλείψει Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων.

Γενικά η ονομασία LOCEX PNEUMATIC, ως τεχνολογία αυτόματης πυρόσβεσης, ορίζει τον συνδυασμό της πνευματικής θερμικής ανίχνευσης της φωτιάς με την καθολική εκτόνωση του κατασβεστικού υλικού στην περιοχή της ανίχνευσης.

Αρχικά το σύστημα σχεδιάσθηκε για την ασφαλή εφαρμογή των εγκεκριμένων μη υδατικών κατασβεστικών αερολυμάτων PGA της H.A.E.S σε πυρόσβεση με ολική κατάκλυση και με τοπική εφαρμογή, χωρίς την εξάρτηση της λειτουργίας του πυροσβεστικού συστήματος από εξωτερική ηλεκτρική ή άλλη μορφή ενέργειας.

Από το έτος 2007, το σύστημα LOCEX PNEUMATIC εφαρμόζεται για πυρόσβεση με τοπική εφαρμογή ή γενικό κατακλυσμό υγρών χημικών κατασβεστικών υλικών, όπως το K-SOL WET CHEMICAL (για φωτιές τύπου Α και F) και το FLAMEOUT (για φωτιές Α, Β και F).

Το σύστημα LOCEX PNEUMATIC είναι μια ασφαλέστατη και συνάμα οικονομικότατη λύση για ασφαλή αυτόματη πυρόσβεση, με ελάχιστη συντήρηση και πολύ μεγάλη μακροζωϊα.

Η λειτουργία του συστήματος LOCEX PNEUMATIC στηρίζεται στον Θερμοευαίσθητο Παραγωγό Πίεσης .

Σε ένα σύστημα LOCEX PNEUMATIC που λειτουργεί με ολική κατάκλυση του κατασβεστικού υλικού (κατάπνιξη φωτιάς), η φωτιά ανιχνεύεται αυτόματα από την θερμοευαίσθητη πλαστική σωλήνα HBT της H.A.E.S. Μια σημειακή διάρρηξη της σωλήνας από την θερμότητα της φωτιάς, ενεργοποιεί αυτόματα τον μηχανισμό παραγωγής πίεσης που με την σειρά του ενεργοποιεί ένα ή περισσότερα πυροσβεστικά δοχεία FIRETANK.
Η λειτουργία αυτή, μπορεί κατά περίπτωση να συνδυάζεται επιπλέον και με μια εντολή που προέρχεται από ένα ηλεκτρονικό σύστημα πυρανίχνευσης, μέσω μιας ηλεκτρικής βαλβίδας.

Η ολική κατάκλυση του κατασβεστικού μέσου με σύστημα LOCEX PNEUMATIC εφαρμόζεται, κατά περίπτωση και με την χρήση άλλων εγκεκριμένων κατασβεστικών υλικών, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το οικολογικό φθοριούχο αέριο HFC-125 και το NOVEC 1230.

Το σύστημα LOCEX PNEYMATIC είναι η οικονομικότερη λύση για αυτόματη πυρόσβεση με τοπική εφαρμογή σε μεμονωμένα μηχανήματα ή εγκαταστάσεις π.χ. λέβητες, βιομηχανικές λεκάνες θερμικής επεξεργασίας, φούρνοι επεξεργασίας μετάλλων, Η/Ζ κτλ.που βρίσκονται μέσα σε χώρους με πολύ μεγάλο ύψος.
Η πυρόσβεση στις πιο πάνω περιπτώσεις πραγματοποιείται με υγρά χημικά κατασβεστικά υλικά (wet chemicals) που αποθηκεύονται σε τροχήλατες πυροσβεστικές γεννήτριες CADDY PHAG 50 Lit. Η λύση αυτή βρίσκει εξαιρετική εφαρμογή στην βιομηχανική αυτόματη πυρόσβεση.

Με το σύστημα LOCEX είναι δυνατή η εκτόνωση μεγάλων ποσοτήτων υγρών κατασβεστικών υλικών που αποθηκευόνται χωρίς πίεση, σε συστοιχίες πυροσβεστικών γεννητριών CADDY PHAG (πυροσβεστικοί συσσωρευτές). Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για την προστασία κτισμάτων ή εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα ή δίπλα σε δασικές περιοχές.

Τέλος, το LOCEX PNEUMATIC είναι η ασφαλής και ενδεδειγμένη μέθοδος για την προσαρμογή της λειτουργίας ενος συστήματος πυρόσβεσης τύπου F (για επαγγελματικά μαγειρεία), στο Αμερικανικό Πρότυπο NFPA 17A.