Πυροσβεστήρας τεχνολογίας μη υδατικού αερολύματος FIREPLUS ECO

Οι φορητοί πυροσβεστήρες FIREPLUS αναπτύχθηκαν το έτος 2002 από την εταιρεία H.A.E.S, με σκοπό την αντικατάσταση των φορητών πυροσβεστήρων HALON 1211, αλλά και την κάλυψη άλλων ειδικών πυροσβεστικών αναγκών, ώς κατάλληλοι για οικιακή και βιομηχανική χρήση και για κάθε συμβατικό ή ειδικό τύπο φωτιάς.

Το κατασβεστικό μέσο του πυροσβεστήρα, φέρει με την ονομασία PGA-25 και είναι αποδεκτό στην Ελληνική Νομοθεσία από το έτος 2002. Λειτουργεί υπό μορφή μη υδατικού αερολύματος. Η αξιολόγηση του πραγματοποιήθηκε, μετά από την πιστοποίηση της κατασβεστικής ικανότητας του σε φωτιές Τύπου Α (Στερεά Καύσιμα) και Τύπου Β (Υγρά Καύσιμα).

Μετά την έκδοση της σχετικής Νομοθεσίας για τους φορητούς πυροσβεστήρες (ΚΥΑ 618/43/2005) τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Ανάπτυξης η απόψη του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος με το υπ.αριθ.πρωτ. 36484 Φ.701.6/31-7-2006, σχετικά με την κυκλοφορία του πυροσβεστήρα FIREPLUS ECO/ 7,5 Lit.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν τοποθετήθηκε ποτέ επί του πιό πάνω εγγράφου, με αποτέλεσμα να θεωρείται θετική η απάντησή του μετά την παρέλευση 2 μηνών από την έκδοσή του.

Η H.A.E.S ως τόσο, διαπιστώνοντας το μεγάλο κενό της Ελληνικής Νομοθεσίας σε σχέση με τους φορητούς πυροσβεστήρες νέας τεχνολογίας που δεν εντάσσονται στο πρότυπο ΕΝ-3-7, κυκλοφόρησε το έτος 2007 μόνο ένα μοντέλο πυροσβεστήρα τεχνολογίας που είναι ιδανικό για εξειδικευμένη οικιακή και βιομηχανική χρήση και παράλληλα οικολογικό (περιέχει ποσότητα φθοριούχου αερίου μικρότερη από 3 Kgr).
To μοντέλο αυτό φέρει εμπορική επωνυμία ιδιωτικής εττικέτας: FIREPLUS ECO/ 4,5 Lit.

O πυροσβεστήρας FIREPLUS ECO συνδυάζει την εξαιρετική καταπνικτική δράση του κατασβεστικού υλικού, με την δημιουργίας μιας εκτεταμένης επιφανειακής αντιπυρικής προστασίας.

Στην Ελληνική Πυροσβεστική Νομοθεσία δυστυχώς δεν πραγματοποιείται "τεχνική κατάταξη των φορητών μέσων πυρόσβεσης" με βάση τις κατά δραστηριότητα πυροσβεστικές ανάγκες, αλλά μόνον πραγματοποιείται "στείρα" επιλογή, με μοναδικό συγκριτικό στοιχείο την κατασβεστική επίδοση των φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης, βάρους 6 Kgr.
Ετσι, παραβλέπεται σαφώς η ανάγκη και η σύγχρονη τεχνογνωσία στην αντιμέτωπιση της φωτιάς.

Ο πυροσβεστήρας FIREPLUS ECO/ 4,5 Lit δείχνει να επιλέγεται σήμερα στις μελέτες πυροπροστασίας, μόνον με βάση την κατασβεστική ικανότητα του σε υγρά καύσιμα (55 Β), ώς ισοδύναμος του φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) /5 Kgr. Αφού όπως αναφέρθηκε πιο πάνω πυροσβεστήρες FIREPLUS ECO μεγαλύτερου μεγέθους δεν συμφέρει να παράγονται, την στιγμή που σήμερα επιβαρύνονται επι πλέον από τις διαδικασίες που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 304/2008.

Στην Νομοθεσία για τους πυροσβεστήρες των οχημάτων (Υ.Α 50292/3549/08 (ΦΕΚ  272/16-2-2009  272/16-2-2009   272/16-2-2009   272/16-2-2009 ),  ο πυροσβεστήρας FIREPLUS ECO/ 4,5 Lit είναι ισοδύναμος με τον Τύπο 2 (Κατασβεστική ικανότητα: 13 Α, 55 Β, C).

Για τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστήρα FIREPLUS ECO παρακολουθείστε ενα σχετικό video. Το video αυτό παρουσιάζει την δοκιμή της κατασβεστικής ικανότητας του κατασβεστικού υλικού PGA-25 σε στερεά καύσιμα (φωτιά Τύπου Α), που πραγματοποιήθηκε το έτος 2002 στα εργαστήρια του Φορέα EBETAM, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3.

Ο πυροσβεστήρας FIREPLUS ECO/4,5 Lit μπορεί να χαρακτηριστεί επίσημα οικολογικός από το έτος 2008, επειδή περιέχει ποσότητα αερίου HFC μικρότερη από 3 Kgr και δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 304/2008/ΕΕΚ.Η επιλογή του πυροσβεστήρα FIREPLUS ECO /4,5 lit αντί του φορητού πυροσβεστήρα CO2 5 Kgr, όπως προαναφέρθηκε, είναι νόμιμη και εφικτή στις μελέτες πυροπροστασίας.

Αφού μπορεί άλλωστε να συνδυάζει την ασφαλή πυροσβεστική ετοιμότητα του με τις πολύπλευρες κατασβεστικές και καταπνικτικές δυνατότητές του. Η επιλογή αυτή τίθεται στην διακριτική ευχέρεια των μελετητών μηχανικών.

Η δεδομένη κατασβεστική ισοδυναμία του πυροσβεστήρα FIREPLUS ECO / 4,5 Lit με τους γνωστούς παλαιούς πυροσβεστήρες HALON 1211/ 3 Kgr στις φωτιές υγρών καυσίμων, συμπληρώνεται με την επιπρόσθετη ικανότητα του στις φωτιές στερεών καυσίμων.

Για τον λόγο αυτόν, προσφέρεται η επιλογή του, στις περιπτώσεις που ακολουθείται η Ελληνική Νομοθεσία "περί της υπόδειξης πυροσβεστικών μέτρων" σε κτίρια και επιχειρήσεις.