Οικολογική πυρόσβεση με FLAMEOUT

Το κατασβεστικό υλικό FLAMEOUT είναι ένα οικολογικό χημικό υλικό της H.A.E.S. που σχεδιάστηκε για την καλύτερη δυνατή απόδοση των πολυμέσων εντατικής πυρόσβεσης που απαρτίζεται από την τροχήλατη πυροσβεστική γεννήτρια CADDY PHAG 50 Lit και φορητή πυροσβεστική γεννήτρια MOBILE PHAG 12 Lit.

Το υλικό χρησιμοποιείται πολύ αποτελεσματικά σε φορητά μέσα και στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα τύπου FIREPOT και LOCEX PNEUMATIC, όταν κατά την εφαρμογή αυτών επιτρέπεται ή επιβάλλεται η χρήση υδατικών παραγόντων.

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε την έκθεση εξέτασης δείγματος από το Γενικό Χημείο του Κράτους που δείχνει ότι πρόκειται για ένα ακίνδυνο χημικό υλικό:

Η αποτελεσματικότητα της πυρόσβεσης με την χρήση του κατασβεστικού υλικού FLAMEOUT στηρίζεται στα νεότερα τεχνολογικά δεδομένα, όπως η μικρότερη ποσότητα υλικού με βελτιωμένη χημική κατασβεστική δράση, η δημιουργία σταγονιδίων υψηλής ταχύτητας, η ταχύτατη εναλλαγή της μορφής της πυροσβεστικής δέσμης και η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια λειτουργίας της πυρόσβεσης.

Οι πυροσβεστικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του FLAMEOUT σε αστικές και δασικές φωτιές, στηρίζονται στην δυναμική (εντατική) πυρόσβεση (intensive fire extinguishing), που σημαίνει, ρίψη κατασβεστικού μέσου από απόσταση, μεγαλύτερη ταχύτητα σταγονιδίων που φθάνουν με πίεση στο κέντρο της εστίας και επιτυγχάνουν την διάσπαση του καυσίμου και την χημική κατασβεση της φωτιάς.

Το video που ακολουθεί παρουσιάζει μια δοκιμή πυρόσβεσης που πραγματοποιήθηκε από την Τεχνολογική Εταιρεία H.A.E.S, με σκοπό να προσφέρει στον Τελικό Χρήστη, την γνώση για την Πρακτική Κατασβεστική Ικανότητα, ενός πυροσβεστήρα σύγχρονης οικολογικής τεχνολογίας.

  • Ο πυροσβεστήρας της δοκιμής, περιέχει κατασβεστικό υλικό FLAMEOUT.
  • Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο, στο επίπεδο της θάλασσας, με ύπαρξη ανέμου μικρής ταχύτητας.
  • Ως εστία φωτιάς, επιλέχθηκε μία δύσκολη φωτιά σε ένα ελαστικό από τροχό αυτοκινήτου, με καύση συνοδευόμενη από την εκπομπή μαύρου καπνού και φλόγας.
  • Ο χρόνος της προανάφλεξης ορίσθηκε στα 90 sec.
  • Η κατάσβεση πραγματοποιήθηκε με την χρήση δύο μικρών πυροσβεστήρων, που ο καθένας διέθετε περιεχόμενο κατασβεστικό υλικό FLAMEOUT, βάρους : 0,90 Kgr <1 Kgr.
  • Για την πλήρη καταστολή της φωτιάς και με την επάλληλη χρήση και των δύο μικρών πυροσβεστήρων, μετρήθηκε το χρησιμοποιηθέν κατασβεστικό υλικό και το συνολικό βάρους βρέθηκε: 0,935 Kgr.
  • Από την επίδειξη αυτή, μπορεί κανείς να διαπιστώσει την Πραγματική Κατασβεστική Ικανότητα ενός μικρού φορητού πυροσβεστήρα σύγχρονης οικολογικής τεχνολογίας, με περιεχόμενο κατασβεστικό υλικό FLAMEOUT, βάρους 1 Kgr μόλις.

Παράλληλα, μπορεί να κατανοήσει πλήρως, τις ειδικές ιδιότητες του κατασβεστικού υλικού FLAMEOUT εκτοξευόμενου υπό μορφή υδρονέφωσης:

α. Ως ενος εξαιρετικού κατασβεστικού παράγοντα
β. Ως επιβραδυντικού παράγοντα της επανάφλεξης
γ. Ως ενός περιοριστικού μηχανισμού της εκπομπής του τοξικού μαύρου καπνού και της φλόγας και
δ. Ως μέσου εντατικής πυρόσβεσης, χωρίς την δημιουργία καταλοίπων

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επίσης, προσφέρονται οικονομοτεχνικές λύσεις με μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα FLAMEOUT για βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές.