COOKSAFER TOTAL: Καθολική πυρόσβεση μαγειρείων - φωτιές Α και F

ΓΕΝΙΚΑ
Το σύστημα που περιγράφεται στην συνέχεια φέρει την ιδιωτική εττικέτα COOKSAFER TOTAL και περιλαμβάνει τυποποιημένο εξοπλισμό που προέρχεται εξ ολοκλήρου από τoν Παραγωγό του. Η αυτόματη λειτουργία του δεν εξαρτάται από όποιαδήποτε μορφής ηλεκτρική ενέργεια.


Η γενική διάταξη του πυροσβεστικού συστήματος, έτοιμου να συνδεθεί με τα δίκτυα ανίχνευσης φωτιάς και κατασβεσης φωτιάς, φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Το σύστημα πυρόσβεσης ακολουθεί την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία αφορά στην πυρόσβεση χώρων στους οποίους χρησιμοποιούνται λίπη και έλαια, όπως, καυτές επιφάνειες μαγειρέματος, φριτέζες, χώροι πάνω από τα φίλτρα των χοανών και απαγωγοί των καπνών.

Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει την εγκατάσταση μονίμου πυροσβεστικού συστήματος κατάλληλου για φωτιές τύπου Α και F με Αυτόματη και Χειροκίνητη ενεργοποίηση. Το περιγραφόμενο σύστημα λειτουργεί με καθολική πυρόσβεση του εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical, δηλαδή κατακλυσμός, ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές του μαγειρείου.

Η μέθοδος που ακολουθείται βασίζεται σε υποδείξεις του Αμερικανικού Προτύπου NFPA 17A, ελλείψει αντίστοιχου εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου, ενώ ο τυποποιημένος εξοπλισμός του βασίζεται στην μακροχρόνια εμπειρία.

Για τον σχεδιασμό του συστήματος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακόλουθα:
- Την ταχύτητα αντίδρασης του συστήματος στην αυτόματη λειτουργία, για την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του κατασβεστικού υλικού.
- Την αντιμετώπιση της πιθανότητας αλλαγής διάταξης των μαγειρικών συσκευών του μαγειρείου.
- Την επάρκεια του κατασβεστικού υλικού για την καθολική πυρόσβεση των μαγειρείων.

Επίσης, παρέχεται η εξασφάλιση για τα ακόλουθα:
α. Ως προς την μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία ανίχνευσης.
β. Ως προς την επάρκεια της πίεσης για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των ακροφυσίων.
γ. Ως προς την χημική σύσταση, την μορφή και την διάρκεια της εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού υπό μορφή σταγονιδίων, για την ασφαλή αντιμετώπιση των φωτιών Τύπου F (λίπη & έλαια) και Τύπου Α (κάρβουνα, ηλεκτρικές αντιστάσεις, φλόγιστρα κτλ.).
δ. Ως προς την δυνατότητα μεταφοράς σήματος για την διακοπή του εξαερισμού και της παροχής καυσίμου και την ηχητική ειδοποίηση κατά την λειτουργία του συστήματος.
στ. Ως προς την ασφάλεια του Χρήστη κατά την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Πρότυπο NFPA 17A, τα μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης μαγειρείων χρησιμοποιούν υγρά χημικά κατασβεστικά (Wet Chemicals), βασισμένα στα άλατα του Καλίου (Κ), ενώ ιδιαίτερη σημασία για την προστασία από διαβρωτικότητα, έχει το PH του κατασβεστικού υλικού που πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10.

Στο εν λόγω μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται το κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical της H.A.E.S, το οποίο ως εγκεκριμένο υλικό για την χρηση του στην ισχύουσα Νομοθεσία, συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου 61047 Φ.701.6 της 27/11/2009 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Το κατασβεστικό υλικό K-SOL WET CHEMICAL είναι συμβατό με τον Κώδικα NFPA 17A, όπως επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαθέτει κατασβεστική ικανότητα σε φωτιές τύπου F, όπως πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο του Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δοχείο(α)Αποθήκευσης: Ανάλογα με τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα δοχεία, με εσωτερική προστασία έναντι διάβρωσης, συνολικής χωρητικότητας 11 Lit το καθένα, πιστοποιημένα με σήμα ασφαλείας CE0437 για χρήση με υδατικά κατασβεστικά υλικά. Τα δοχεία αποθήκευσης δεν βρίσκονται υπό πίεση, όταν συνδέονται σε συστοιχία.

Κατασβεστικό υλικό: Χρησιμοποιείται το κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical της H.A.E.S. Ταξινομημένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους , σύμφωνα με την ισχύουσα Χημική Νομοθεσία και ελεγμένο για την συμφωνία του με το Αμερικανικό Πρότυπο NFPA 17A. Εγκεκριμένο κατασβεστικό υλικό, σύμφωνα με την υπ.αριθ. 58557 Φ.701.6/ 25-11-2009 Εγκύκλιο Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Συμμορφωμένο πλήρως με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου 61047 Φ.701.6 της 27/11/2009 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, δηλαδή συνοδεύεται κατά την χρήση του με την πιστοποίηση δείγματός του, από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Κατασβεστική Ικανότητα: 3,9 Lit/ 25 F, με πιστοποίηση του Φορέα ΕΒΕΤΑΜ.

Θερμοευαίσθητος Παραγωγός Πίεσης: Διάταξη πυροσβεστικού αυτοματισμού με αδρανές αέριο Άζωτο, χωρητικότητας 7,5 Lit ή 11,00 Lit. Ειδικού τύπου συγκρότημα, σχεδιασμένο από την εταιρεία H.A.E.S. Βρίσκεται υπό πίεση αερίου αζώτου 13-15 bar. Το δοχείο φέρει πιστοποίηση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23 (Ελληνική Πιστοποίηση: CE 0437) για αντοχή σε πίεση μέχρι 30 bar.

Ανιχνευτές Φωτιάς:

Κατά βάση χρησιμοποιείται ο γραμμικός θερμικός ανιχνευτής από ειδική θερμοευαίσθητη σωλήνα HAES-HEAT BALANCE TUBE (HBT), ο οποίος τοποθετείται στον χώρο που βρίσκεται επάνω από τα φίλτρα ή στο ανώτατο σημείο της χοάνης, αν δεν υπάρχουν φίλτρα.

Η θερμοευαίσθητη σωλήνα HBT μπορεί να προστατεύεται από την φωτιά ή την υπερβολική θερμότητα, διερχόμενη μέσα από ειδική μεταλλική προστατευτική σωλήνα, αρκεί να αποκαλύπτονται τα γυμνά σημεία θερμικής ανίχνευσης στα οποία επιθυμείται αυτόματη ενεργοποίηση με το βασικό κριτήριο αυτά να απέχουν μεταξύ τους 1 m το περισσότερο ή να βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις όπως ορίζεται από τον υπεύθυνο Μελετητή.

Σε μερικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται ανιχνευτικές κεφαλές sprinklers υψηλού θερμικού ορίου (μόνο για την ανίχνευση της φωτιάς ακριβώς στο κέντρο της θερμής εστίας, εφ’ όσον αυτό απαιτείται). Στην περίπτωση αυτή, οι ανιχνευτικές κεφαλές παρεμβάλλονται στην μεταλλική προστασία της θερμοευαίσθητης σωλήνας HBT.

  

Ακροφύσια Εκτόξευσης του Κατασβεστικού Υλικού:

Κατασκευασμένα από επινικελωμένο ορείχαλκο, κατασκευής H.A.E.S, ειδικά για την εκτόξευση με υδρονέφωση του υλικού K-SOL Wet Chemical. Συντελεστής Ροής: 1 σε πίεση λειτουργίας 10 bar. Φέρουν οπή εξόδου, διαμέτρου 1,5 mm και εσωτερικό στροβιλιστή ροής. Επιτυγχάνουν κωνική δέσμη υδρονέφωσης 45°-60°, ανάλογα με την πίεση λειτουργίας.

Πρεσσοστατικός διακόπτης μεταφοράς σήματος:

Ρυθμιζόμενος στην ελάχιστη πίεση λειτουργίας 4 bar. Φέρει ενσωματωμένη ψυχρή μεταγωγική επαφή. Τοποθετείται στην έξοδο του Θερμοευαίσθητου Παραγωγού Πίεσης (σύστημα με περισσότερα του ενός δοχεία) ή σε σημείο του υδραυλικού δικτύου κατάσβεσης (σύστημα με ένα δοχείο).

Σωληνώσεις Δικτύου Πυρόσβεσης:

Η σωλήνωση που αντιστοιχεί σε κάθε Δοχείο Αποθήκευσης αποτελεί ξεχωριστό δίκτυο και είναι κατασκευασμένη από ειδικό κράμα αλουμινίου και αποκλειστικά για τις ανάγκες του συστήματος COOKSAFER. Έχει εξωτερική διάμετρο Φ12 και πάχος τοιχώματος 2mm. Για την σύνδεση των σωληνώσεων χρησιμοποιούνται ειδικά εξαρτήματα σύσφιξης με ταχυσυνδέσμους. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα δεν διαβρώνονται υπο φυσιολογικές συνθήκες, σύμφωνα με τους κανόνες της μαγειρικής υγιεινής. Για την στήριξη των σωληνώσεων χρησιμοποιούνται κατάλληλα στηρίγματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σωληνώσεις του δικτύου πυρόσβεσης συνδέονται με ξεχωριστό δίκτυο σε κάθε δοχείο αποθήκευσης. Κάθε ξεχωριστό δίκτυο σωληνώσεων δικτύου πυρόσβεσης μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και 9 ακροφύσια εκτόνωσης.

  

Το προοπτικό σχεδιάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την διάταξη του συστήματος τοποθετημένου σε χοάνη μαγειρείου:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ πιο πάνω είναι καθαρά ενδεικτικό. Η πραγματική αποτύπωση του συστήματος για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή του, απεικονίζεται σε ξεχωριστό επισυναπτόμενο σχέδιο με την υπογραφή του εγκαταστάτη (επιβλέποντα) μηχανικού.

COOKSAFER TOTAL: Καθολική πυρόσβεση μαγειρείων - φωτιές Α και F

Νέα προϊόντα

Προσφορές

Το κατάστημα μας