COOKSAFER TOTAL: Καθολική πυρόσβεση μαγειρείων - φωτιές Α και F

ΓΕΝΙΚΑ
Το σύστημα που περιγράφεται στην συνέχεια φέρει την ιδιωτική εττικέτα COOKSAFER TOTAL και περιλαμβάνει τυποποιημένο εξοπλισμό που προέρχεται εξ ολοκλήρου από τoν Παραγωγό του. Η αυτόματη λειτουργία του δεν εξαρτάται από όποιαδήποτε μορφής ηλεκτρική ενέργεια.


Η γενική διάταξη του πυροσβεστικού συστήματος, έτοιμου να συνδεθεί με τα δίκτυα ανίχνευσης φωτιάς και κατασβεσης φωτιάς, φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

 

Το σύστημα πυρόσβεσης ακολουθεί την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία αφορά στην πυρόσβεση χώρων στους οποίους χρησιμοποιούνται λίπη και έλαια, όπως, καυτές επιφάνειες μαγειρέματος, φριτέζες, χώροι πάνω από τα φίλτρα των χοανών και απαγωγοί των καπνών.

Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει την εγκατάσταση μονίμου πυροσβεστικού συστήματος κατάλληλου για φωτιές τύπου Α και F με Αυτόματη και Χειροκίνητη ενεργοποίηση. Το περιγραφόμενο σύστημα λειτουργεί με καθολική πυρόσβεση του εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical, δηλαδή κατακλυσμός, ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές του μαγειρείου.

Η μέθοδος που ακολουθείται βασίζεται σε υποδείξεις του Αμερικανικού Προτύπου NFPA 17A, ελλείψει αντίστοιχου εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου, ενώ ο τυποποιημένος εξοπλισμός του βασίζεται στην μακροχρόνια εμπειρία.

Για τον σχεδιασμό του συστήματος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακόλουθα:
- Την ταχύτητα αντίδρασης του συστήματος στην αυτόματη λειτουργία, για την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του κατασβεστικού υλικού.
- Την αντιμετώπιση της πιθανότητας αλλαγής διάταξης των μαγειρικών συσκευών του μαγειρείου.
- Την επάρκεια του κατασβεστικού υλικού για την καθολική πυρόσβεση των μαγειρείων.

Επίσης, παρέχεται η εξασφάλιση για τα ακόλουθα:
α. Ως προς την μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία ανίχνευσης.
β. Ως προς την επάρκεια της πίεσης για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των ακροφυσίων.
γ. Ως προς την χημική σύσταση, την μορφή και την διάρκεια της εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού υπό μορφή σταγονιδίων, για την ασφαλή αντιμετώπιση των φωτιών Τύπου F (λίπη & έλαια) και Τύπου Α (κάρβουνα, ηλεκτρικές αντιστάσεις, φλόγιστρα κτλ.).
δ. Ως προς την δυνατότητα μεταφοράς σήματος για την διακοπή του εξαερισμού και της παροχής καυσίμου και την ηχητική ειδοποίηση κατά την λειτουργία του συστήματος.
στ. Ως προς την ασφάλεια του Χρήστη κατά την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Πρότυπο NFPA 17A, τα μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης μαγειρείων χρησιμοποιούν υγρά χημικά κατασβεστικά (Wet Chemicals), βασισμένα στα άλατα του Καλίου (Κ), ενώ ιδιαίτερη σημασία για την προστασία από διαβρωτικότητα, έχει το PH του κατασβεστικού υλικού που πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10.

Στο εν λόγω μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται το κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical της H.A.E.S, το οποίο ως εγκεκριμένο υλικό για την χρηση του στην ισχύουσα Νομοθεσία, συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου 61047 Φ.701.6 της 27/11/2009 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Το κατασβεστικό υλικό K-SOL WET CHEMICAL είναι συμβατό με τον Κώδικα NFPA 17A, όπως επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαθέτει κατασβεστική ικανότητα σε φωτιές τύπου F, όπως πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο του Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα σχεδιάζεται, λειτουργεί με ευθύνη του Μελετητή (Μηχανικός της Παραγωγού Εταιρείας) και του Εγκαταστάτη (Επιβλέπων Μηχανικός του Ιδιοκτήτη) και συντηρείται περιοδικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του και με ευθύνη του Ιδιοκτήτη, όπως προβλέπεται στην υπ.αριθ. πρωτ. 58557 Φ.701.6/26-11-2009 Εγκύκλιο Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία εγκρίνεται το κατασβεστικό υλικό K-SOL WET CHEMICAL.

Η λειτουργία του συστήματος, βασίζεται στην προώθηση του κατασβεστικού υλικού, με συνεχή πίεση που παράγεται μέσω ενός θερμοευαίσθητου συγκροτήματος παραγωγής πίεσης που σχεδιάστηκε για τον σκοπό αυτόν από την τεχνολογική εταιρεία H.A.E.S. Το ειδικό αυτό αυτόματο σύστημα προώθησης, ελλείψει εναρμονισμένου προτύπου, φέρει ιδιωτική ετικέτα: thermosensitive pressure generator-θερμοευαίσθητος παραγωγός πίεσης και παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της H.A.E.S.

Στο θερμοευαίσθητο συγρότημα παραγωγής πίεσης που διαθέτει την κατάλληλη χωρητικότητα για την κάθε εφαρμογή, συνδέεται ένα ασφαλές πνευματικό δίκτυο (υψηλής στεγανότητας) το όποίο αποτελεί τον πνευματικό ανιχνευτικό μηχανισμό φωτιάς. Στο πνευματικό δίκτυο μπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα διάφοροι ανιχνευτές θερμότητας. Αυτοί, κατά περίπτωση μπορεί να είναι σημειακοί πνευματικοί ανιχνευτές με αμπούλα sprinkler ανώτατου θερμικού ορίου 141° C ή 182° C, αλλά κατά κανόνα είναι ο γραμμικός θερμικός ανιχνευτής από ειδική πλαστική σωλήνα HAES-HEAT BALANCE TUBE (HBT).

Η λειτουργία του πιο πάνω πνευματικού συστήματος ανίχνευσης με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο, συνεπάγεται την αυτόματη εκτόνωση της πίεσης του αερίου αζώτου που βρίσκεται εγκλωβισμένο στο δοχείο του θερμοευαίσθητου παραγωγού πίεσης, με κατεύθυνση προς το κλείστρο του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού και στην συνέχεια την εκροή του κατασβεστικού υλικού προς το υδραυλικό δίκτυο πυρόσβεσης που συνδέεται με τα ακροφύσια, μέσω των οποίων γίνεται η εκτόνωση και διασπορά του κατασβεστικού υλικού.

Το κατασβεστικό υλικό βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα ή περισσότερα ξεχωριστά πυροσβεστικά δοχεία, που τοποθετούνται σε ανεξάρτητες σταθερές μεταλλικές βάσεις. Στα δοχεία αποθήκευσης δεν υπάρχει πίεση, επειδή λειτουργούν με την εξωτερική πίεση, η οποία εξασφαλίζεται από τον Θερμοευαίσθητο Παραγωγό Πίεσης.

Ειδικά για την περίπτωση που απαιτούνται για την πυρόσβεση του μαγειρείου μέχρι 7 ακροφύσια εκτόνωσης, το κατασβεστικό υλικό τοποθετείται μέσα στον ίδιο τον θερμοευαίσθητο παραγωγό πίεσης (δεν απαιτείται δηλαδή ξεχωριστό δοχείο αποθήκευσης).

Σημείωση: Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, απαιτείται η διατήρηση ικανοποιητικής πίεσης καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος . Για τον λόγο αυτό πρέπει να ακολουθείται ο λόγος (ratio):

(Συνολικός 'Ογκος Αποθήκευσης Κατασβεστικού Υλικού) / ('Ογκος Αποθηκευμένης Αρχικής Πίεσης) < 2-2,5

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

'Όπως προαναφέρθηκε, η θραύση ενός εκ των θερμικών πνευματικών ανιχνευτών λόγω πυρκαγιάς ή άλλης θερμικής αιτίας, προκαλεί την απότομη πτώση της πίεσης στο πνευματικό δίκτυο θερμικής ανίχνευσης της φωτιάς, με αποτέλεσμα το άνοιγμα του κλείστρου και την άμεση εκτόνωση του αερίου προώθησης (άζωτο) που βρίσκεται στο δοχείο του θερμοευαίσθητου συστήματος παραγωγής πίεσης, προς το δοχείο αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού και στην συνέχεια την προώθηση του κατασβεστικού υλικού προς τα ακροφύσια.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

‘Ένας ειδικός διακόπτης που κατά περίπτωση τοποθετείται επάνω στο κλείστρο του δοχείου παραγωγής πίεσης, προκαλεί την απότομη πτώση της πίεσης στο δίκτυο ανίχνευσης, με αποτέλεσμα την άμεση εκτόνωση του αερίου προώθησης (άζωτο) προς το δοχείο αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού και στην συνέχεια την προώθηση και διασπορά του κατασβεστικού υλικού προς τα ακροφύσια εκτόξευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, χρησιμοποιείται ένας ξεχωριστός τυποποιημένος μηχανισμός Xειροκίνητης Eνεργοποίησης που επιπλέον φέρει μανόμετρο ελέγχου δικτύου ανίχνευσης, ο οποίος τοποθετείται σε ασφαλές σημείο και συνδέεται στο πνευματικό δίκτυο ανίχνευσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ:

Είναι γνωστό ότι, στα επαγγελματικά μαγειρεία πραγματοποιείται περιοδικός καθαρισμός από τα λίπη. Για τον λόγο αυτόν προβλέπεται η προσωρινή απενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης. Αυτό πραγματοποιείται με ειδικό διακόπτη που βρίσκεται στο κλείστρο του θερμοευαίσθητου παραγωγού πίεσης. Προσοχή: Για την ενέργεια αυτή απαιτείται εργαλείο. Πρέπει συνεπώς να καταγράφεται στο ημερολόγιο μεταβολών, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δοχείο(α)Αποθήκευσης: Ανάλογα με τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα δοχεία, με εσωτερική προστασία έναντι διάβρωσης, συνολικής χωρητικότητας 11 Lit το καθένα, πιστοποιημένα με σήμα ασφαλείας CE0437 για χρήση με υδατικά κατασβεστικά υλικά. Τα δοχεία αποθήκευσης δεν βρίσκονται υπό πίεση, όταν συνδέονται σε συστοιχία.

Κατασβεστικό υλικό: Χρησιμοποιείται το κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical της H.A.E.S. Ταξινομημένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους , σύμφωνα με την ισχύουσα Χημική Νομοθεσία και ελεγμένο για την συμφωνία του με το Αμερικανικό Πρότυπο NFPA 17A. Εγκεκριμένο κατασβεστικό υλικό, σύμφωνα με την υπ.αριθ. 58557 Φ.701.6/ 25-11-2009 Εγκύκλιο Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Συμμορφωμένο πλήρως με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου 61047 Φ.701.6 της 27/11/2009 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, δηλαδή συνοδεύεται κατά την χρήση του με την πιστοποίηση δείγματός του, από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Κατασβεστική Ικανότητα: 3,9 Lit/ 25 F, με πιστοποίηση του Φορέα ΕΒΕΤΑΜ.

Θερμοευαίσθητος Παραγωγός Πίεσης: Διάταξη πυροσβεστικού αυτοματισμού με αδρανές αέριο Άζωτο, χωρητικότητας 7,5 Lit ή 11,00 Lit. Ειδικού τύπου συγκρότημα, σχεδιασμένο από την εταιρεία H.A.E.S. Βρίσκεται υπό πίεση αερίου αζώτου 13-15 bar. Το δοχείο φέρει πιστοποίηση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23 (Ελληνική Πιστοποίηση: CE 0437) για αντοχή σε πίεση μέχρι 30 bar.

Σημείωση: Ο θερμοευαίσθητος παραγωγός πίεσης μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και ως δοχείο αποθήκευσης (σύστημα με ένα πυροσβεστικό δοχείο). Στην περίπτωση αυτή, ο συνολικός αριθμός ακροφυσίων εκτόνωσης να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) ή τα επτά (7) ακροφύσια αντίστοιχα (μέγιστη ποσότητα αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού 6 Lit και 9 Lit αντίστοιχα).

Ανιχνευτές Φωτιάς:

Κατά βάση χρησιμοποιείται ο γραμμικός θερμικός ανιχνευτής από ειδική θερμοευαίσθητη σωλήνα HAES-HEAT BALANCE TUBE (HBT), ο οποίος τοποθετείται στον χώρο που βρίσκεται επάνω από τα φίλτρα ή στο ανώτατο σημείο της χοάνης, αν δεν υπάρχουν φίλτρα.

Η θερμοευαίσθητη σωλήνα HBT μπορεί να προστατεύεται από την φωτιά ή την υπερβολική θερμότητα, διερχόμενη μέσα από ειδική μεταλλική προστατευτική σωλήνα, αρκεί να αποκαλύπτονται τα γυμνά σημεία θερμικής ανίχνευσης στα οποία επιθυμείται αυτόματη ενεργοποίηση με το βασικό κριτήριο αυτά να απέχουν μεταξύ τους 1 m το περισσότερο ή να βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις όπως ορίζεται από τον υπεύθυνο Μελετητή.

Σε μερικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται ανιχνευτικές κεφαλές sprinklers υψηλού θερμικού ορίου (μόνο για την ανίχνευση της φωτιάς ακριβώς στο κέντρο της θερμής εστίας, εφ’ όσον αυτό απαιτείται). Στην περίπτωση αυτή, οι ανιχνευτικές κεφαλές παρεμβάλλονται στην μεταλλική προστασία της θερμοευαίσθητης σωλήνας HBT.

  

Ακροφύσια Εκτόξευσης του Κατασβεστικού Υλικού:

Κατασκευασμένα από επινικελωμένο ορείχαλκο, κατασκευής H.A.E.S, ειδικά για την εκτόξευση με υδρονέφωση του υλικού K-SOL Wet Chemical. Συντελεστής Ροής: 1 σε πίεση λειτουργίας 10 bar. Φέρουν οπή εξόδου, διαμέτρου 1,5 mm και εσωτερικό στροβιλιστή ροής. Επιτυγχάνουν κωνική δέσμη υδρονέφωσης 45°-60°, ανάλογα με την πίεση λειτουργίας.

 

Πρεσσοστατικός διακόπτης μεταφοράς σήματος:

Ρυθμιζόμενος στην ελάχιστη πίεση λειτουργίας 4 bar. Φέρει ενσωματωμένη ψυχρή μεταγωγική επαφή. Τοποθετείται στην έξοδο του Θερμοευαίσθητου Παραγωγού Πίεσης (σύστημα με περισσότερα του ενός δοχεία) ή σε σημείο του υδραυλικού δικτύου κατάσβεσης (σύστημα με ένα δοχείο).

Σωληνώσεις Δικτύου Πυρόσβεσης:

Η σωλήνωση που αντιστοιχεί σε κάθε Δοχείο Αποθήκευσης αποτελεί ξεχωριστό δίκτυο και είναι κατασκευασμένη από ειδικό κράμα αλουμινίου και αποκλειστικά για τις ανάγκες του συστήματος COOKSAFER. Έχει εξωτερική διάμετρο Φ12 και πάχος τοιχώματος 2mm. Για την σύνδεση των σωληνώσεων χρησιμοποιούνται ειδικά εξαρτήματα σύσφιξης με ταχυσυνδέσμους. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα δεν διαβρώνονται υπο φυσιολογικές συνθήκες, σύμφωνα με τους κανόνες της μαγειρικής υγιεινής. Για την στήριξη των σωληνώσεων χρησιμοποιούνται κατάλληλα στηρίγματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σωληνώσεις του δικτύου πυρόσβεσης συνδέονται με ξεχωριστό δίκτυο σε κάθε δοχείο αποθήκευσης. Κάθε ξεχωριστό δίκτυο σωληνώσεων δικτύου πυρόσβεσης μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και 9 ακροφύσια εκτόνωσης.

  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο υπολογισμός πραγματοποιείται κατά τις υποδείξεις του προτύπου NFPA 17A, με σκοπό την επάρκεια του κατασβεστικού υλικού για καθολική πυρόσβεση του μαγειρείου. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα του κατασβεστικού υλικού βρίσκεται σε συνάρτηση με την ταχύτητα απόκρισης του συστήματος. 'Όπως προαναφέρθηκε, τα ακροφύσια εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical διαθέτουν ενσωματωμένο μηχανισμό παραγωγής υδρονέφωσης. Λειτουργούν σε πίεση 4-10 bar με κωνική δέσμη υδρονέφωσης 45-60° και παροχή 1,5-3 Lit / min.

Ενδεικτικά, η απαιτούμενη επιφάνεια κάλυψης των μαγειρικών συσκευών, ορίζεται ώς ακολούθως:

Φριτέζα 0,5m2/Τηγάνι 0,7m2/ Εστίες 1,0m2
Καπναγωγός 0,5m2
Plenum Καπναγωγών (χώρος πάνω από τα φίλτρα) ≤ 2,8m

Η διάταξη (αποστάσεις), ο αριθμός και η παροχή των ακροφυσίων H.A.E.S, όπως περιγράφεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καλύπτει τις ενδεικτικές απαιτήσεις για τις πιο πάνω συσκευές με όποια σειρά τοποθετηθούν αυτές κάτω από την χοάνη του μαγειρείου. Σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17A, πρέπει τα ακροφύσια υδρονέφωσης να καλύψουν ταυτόχρονα όλες τις εστίες, τους καπναγωγούς και το χώρο πάνω από τα φίλτρα (plenum), όπως φαίνεται πιο κάτω στο προοπτικό σχεδιάγραμμα εγκατάστασης.

Το σύστημα πυρόσβεσης COOKSAFER TOTAL σχεδιάζεται έτσι ώστε, να καλύπτεται επαρκώς όλος ο χώρος των εστιών και με την πρόβλεψη να μην απαιτείται τροποποίηση στο σχεδιασμό του συστήματος, αν μεταβληθεί η θέση των εστιών.

Τα ακροφύσια υδρονέφωσης πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος περίπου 100 cm από τις εστίες. Για το ύψος αυτό, η επιφάνεια που καλύπτουν με κωνική δέσμη, έχει διάμετρο τουλάχιστον 75-85 cm. Λαμβανομένης υπόψιν μιας προτεινόμενης επικάλυψης (προσαύξησης) κατά 10% της καλυπτόμενης από κάθε ακροφύσιο επιφάνειας, θα πρέπει η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων κατά το μήκος της χοάνης να είναι 70-80 cm.

Έτσι, υπολογίζεται εύκολα το πλήθος των ακροφυσίων που μπορούν να καλύπτουν ταυτόχρονα ολόκληρη την επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από την χοάνη, ανεξάρτητα από την θέση των μαγειρικών συσκευών.

Επίσης, απαιτούνται ακροφύσια για την κάλυψη των καπναγωγών, ένα (1) σε κάθε αγωγό, τοποθετημένο σε ύψος 30 cm το περισσότερο μέσα στον κάθε καπναγωγό.

Τέλος, για τον χώρο πάνω από τα φίλτρα (plenum), απαιτείται ένα ακροφύσιο, για κάθε 2,80 m, μήκους της χοάνης.

Για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος COOKSAFER TOTAL που αφορά, τόσο στην επαρκή και ταυτόχρονη λειτουργία όλων των ακροφυσίων, όσο και στον ευκολότερο και οικονομικότερο έλεγχο της κατάστασης του κατασβεστικού υλικού, προβλέπονται από τον κατασκευαστή:

α. Για συνολικό απαιτούμενο αριθμό ακροφυσίων μεγαλύτερο από εννέα(9), η ύπαρξη ξεχωριστής επαρκούς πηγής πίεσης προώθησης (όχι εγκλωβισμένης στο δοχείο αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού), μη εξαρτώμενης από ηλεκτρική ενέργεια
β. Η διαιρούμενη διάταξη (modular) αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού, με περισσότερα του ενός δοχεία αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού που το καθένα έχει τυποποιημένη χωρητικότητα 11 lit και καλύπτει ταυτόχρονα έως και 9 ακροφύσια εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού.
γ. Η δυνατότητα ελέγχου και αντικατάστασης του κατασβεστικού υλικού, στον τόπο της εγκατάστασης.

Κατά το πρότυπο NFPA 17A και με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο πάνω, η απαιτούμενη συνολική ποσότητα του κατασβεστικού υλικού, προκύπτει από τον συνολικό αριθμό ακροφυσίων που προκύπτουν από τους πιο πάνω υπολογισμούς, βάσει του τύπου:

Q (συνολική ποσότητα κατασβεστικού υλικού) = (Συνολικός Αριθμός Ακροφυσίων) x (Συντελεστή Ροής) / 0,8 όπου Σ.Ρ. = 1 για τα ειδικά ακροφύσια H.A.E.S.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ:

Η απαιτούμενη ποσότητα κατασβεστικού υλικού είναι:
Ο αριθμός των απαιτουμένων Ακροφυσίων Εκτόνωσης, είναι:
Ο αριθμός Ανεξαρτήτων Δοχείων Αποθήκευσης είναι:


Σημείωση: Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να διακόπτεται η παροχή υγραερίου προς τις συσκευές και η επανάταξη να γίνεται χειροκίνητα.

Το προοπτικό σχεδιάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την διάταξη του συστήματος τοποθετημένου σε χοάνη μαγειρείου:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ πιο πάνω είναι καθαρά ενδεικτικό. Η πραγματική αποτύπωση του συστήματος για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή του, απεικονίζεται σε ξεχωριστό επισυναπτόμενο σχέδιο με την υπογραφή του εγκαταστάτη (επιβλέποντα) μηχανικού.

Για να τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του Κατασκευαστή, η παρούσα τεχνική περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τον κατάλογο του τυποποιημένου εξοπλισμού της παραγωγού εταιρείας.

Επιπρόσθετα, η καλή εγκατάσταση και λειτουργία του εν λόγω συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή, θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη (επιβλέποντα) μηχανικού κατά το στάδιο της χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ώστε να γίνει δεκτή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως ρητά επιβάλλεται από την υπ. αρ. πρωτ. 58557 Φ 701.6/ 26-11-2009 Εγκύκλιο Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος που αναφέρεται στην αξιολόγηση (έγκριση) του κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical της H.A.E.S.

COOKSAFER TOTAL: Καθολική πυρόσβεση μαγειρείων - φωτιές Α και F

Κατασκευαστές

Νέα προϊόντα

Προσφορές